Algemene voorwaarden:

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Powercentrum en hebben betrekking op alle werkzaamheden, zijnde coaching, workshops, retraites en (online) cursussen.

2. Offertes
Op verzoek volgt er een offerte als je een combinatie wilt maken van het aanbod. Alle door Powercentrum gedane offertes zijn vrijblijvend. De geldigheid van offertes bedraagt 14 dagen, tenzij anders is overeengekomen. Na afloop van de gestelde termijn kunnen geen rechten meer aan de offerte worden ontleend.

3. Opdracht
Een opdracht wordt mondeling overeengekomen of geschiedt door aanmelding via e-mail of via de website, of komt tot stand door het wederzijds ondertekenen van een offerte of opdrachtbevestiging. Allen houden tevens in het naleven van de Algemene Voorwaarden van Powercentrum.

3 a. Bevestiging
Wanneer wij je aanmeldingsformulier ontvangen, zenden we je binnen de zeven dagen een bevestiging.

4. Uitvoering van de opdracht
Powercentrum zal uiterste zorgvuldigheid betrachten in de uitvoering van de opdracht, overeenkomstig de opdracht.
De opdrachtgever zal zorgen voor alle nuttige en relevante gegevens, nodig voor het uitvoeren van de opdracht, en staat in voor de juistheid van deze gegevens.
Powercentrum zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen waar het gaat om vertrouwelijkheid van de gegevens die door de opdrachtgever aan Powercentrum ter beschikking zijn gesteld. Powercentrum zal deze gegevens nimmer aan derden beschikbaar stellen

5. Voor  alle activiteiten die Powercentrum organiseert en tot uitvoering brengt, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden bij aanmelding:

 • De betaling volgt onmiddelijk na invullen van het inschrijfformulier.
 • Na ontvangst van betaling sta je definitief ingeschreven.
 • Voor aanvang deelname dient het volledige bedrag voldaan te zijn of volgens afspraak als er in termijnen wordt betaald.
 • Bij tussentijds afbreken van de cursus/training blijft de betalingsverplichting bestaan, alleen vervalt dan de termijn betalingsafspraak en dien je het nog verschuldigde bedrag ineens te voldoen.
 • Als de betalingstermijn niet wordt nagekomen, vervalt de termijnregeling en wordt het totale bedrag ineens voldaan.
 • Bij verschuiving dient de reeds verzonden factuur te worden voldaan.
 • Indien je niet annuleert, verplicht je je het totaalbedrag te voldoen.
 • In goed overleg kan besloten worden iemand anders jouw plaats in te laten nemen.
 • Als betalingsverplichting niet wordt nagekomen, dan neemt een incassobureau het dossier over en komen alle gemaakt incasso kosten, deurwaarderskosten en justitiële kosten voor rekening van verschuldigde en is het uit handen van Powercentrum.

6. Betaling

 • In overleg is betalen in termijnen mogelijk, mits de eerste aanbetaling vóór aanvang is voldaan.
 • Na aanvang en deelname aan, coaching, workshop of (online) cursus is geen restitutie mogelijk, ongeacht de reden.
 • Ook in het geval het totaalbedrag bij vooruitbetaling is voldaan is na aanvang van en deelname aan de workshop, en alle (online) cursussen geen restitutie meer mogelijk.
 • Als men niet voor de betaaltermijn heeft betaald, stuurt Powercentrum een herinneringsfactuur. Vervolgens wordt er een incassobureau ingeschakeld.
 • Indien je in gebreke blijft met betaling, is Powercentrum vanaf dat moment gerechtigd met onmiddellijke ingang alle werkzaamheden op te schorten en wordt er na een herinneringsmail, per direct een incassobureau ingeschakeld, waarvan de totale gemaakte kosten hierover bovenop het oorspronkelijk verschuldigde bedrag komen. Alle buitengerechtelijke invorderingskosten (incassokosten, invorderingskosten, deurwaarders en/of advocaten) komen ten laste van de opdrachtgever.
 • Mocht Powercentrum – op basis van het aantal aanmeldingen – besluiten de cursus, coaching, of workshop te annuleren, dan ontvang je daarvan direct bericht en storten we het door jou overgemaakte bedrag terug.

7. Weigering
Powercentrum mag klanten zonder opgaaf van reden weigeren.
Indien Powercentrum van mening is dat opdrachtgever het groepsproces verstoord, mag zij de toegang weigeren met onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst waardoor opdrachtgever niet meer langer deel kan nemen aan het vervolg.

8. Gedragscode NOBCO
Powercentrum voert haar werkzaamheden uit volgens de gedragscode van NOBCO, maar is niet bij NOBCO aangesloten. Vrouwenkracht neemt hier een duidelijk en helder standpunt over in, die zij hier beargumenteerd.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Bosch onder nummer 58903151.